Budou se měnit doby lovu?

30.09.2013 10:53

 

6.9.2013

Návrh novely vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

 

III.

PLATNÉ ZNĚNÍ

vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:

Doba lovu jednotlivých druhů zvěře

§ 1

Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:

a) daněk skvrnitý – daněk, daněla a daňče od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

b) jelen evropský – jelen, laň a kolouch jelena evropského od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

c) jelenec běloocasý – jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

d) jezevec lesní od 1. října do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,

e) kamzík horský – kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. listopadu,

f) koza bezoárová – kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

g) králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 3,

h) kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,

i) liška obecná od 1. ledna do 31. prosince,

j) muflon – muflon, muflonka, muflonče od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

k) ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února,

l) prase divoké - kňour a bachyně od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a 2, sele a lončák od 1. ledna do 31. prosince,

l) prase divoké – kňour a bachyně, vyjma březích a vodících, od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a 2; sele, lončák a do 60 kg hmotnosti kňour a bachyně, vyjma březích a vodících, od 1. ledna do 31. prosince,

m) sika Dybowského – jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

n) sika japonský - jelen, laň a kolouch od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

n) sika japonský – jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna, kolouch od 1. srpna do 30. dubna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

o) srnec obecný – srnec od 16. května do 30. září, srna a srnče od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

p) zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 3 a 5

r) bažant královský – kohout od 16. října do 15. března a bažant královský - slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 16. října do 31. prosince,

s) bažant obecný – kohout od 16. října do 31. prosince, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], v níž lze lovit bažanta obecného - kohouta i slepici od 16. října do 31. ledna, a s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 5 a 6,

t) hrdlička zahradní od 16. října do 15. února,

u) holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října,

v) husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna,

w) husa polní od 16. srpna do 15. ledna,

x) husa velká od 16. srpna do 15. ledna,

y) kachna divoká od 1. září do 30. listopadu,

z) krocan divoký – krocan a krůta od 1. října do 31. prosince, pouze krocan též od 15. března do 15. dubna,

aa) lyska černá od 1. září do 30. listopadu,

bb) perlička obecná od 16. října do 31. prosince,

cc) polák chocholačka od 1. září do 30. listopadu,

dd) polák velký od 1. září do 30. listopadu,

ee) straka obecná od 1. července do konce února,

ff) vrána obecná od 1. července do konce února.

§ 2

(1) Celoročně lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy (§ 3 odst. 2 zákona).

(2) V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit prase divoké, kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.

(3) Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích. Oplocením se pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto plochy.

(4) Na veřejných a neveřejných vnitrostátních a mezinárodních letištích využívaných k leteckému provozu a na vojenských letištích lze celoročně lovit všechny druhy zvěře uvedené v § 1, které by mohly ohrozit bezpečnost leteckého provozu. Nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy1) upravující lov ostatních druhů zvěře, které by mohly ohrozit bezpečnost leteckého provozu na uvedených letištích.

(5) Doba lovu zajíce polního a bažanta obecného pro lov loveckým dravcem je od 1. září do 31. prosince.

(6) Doba lovu zajíce polního odchytem je od 1. ledna do 31. ledna. Doba lovu bažanta obecného odchytem je od 1. ledna do 31. března, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], v níž lze lovit odchytem bažanta obecného - kohouta i slepici od 1. února do 31. března.

§ 3

Bližší podmínky provádění lovu

(1) Na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze jedenkrát v roce a bažanta obecného pouze dvakrát v roce. Omezení se nevztahuje na lov zajíce polního a bažanta obecného loveckými dravci a na lov bažanta obecného v bažantnicích [§ 2 písm. k) zákona].

(2) Společným lovem "na tahu" lze lovit

a) husu běločelou, husu polní a husu velkou pouze 3 dny v týdnu, a to ve středu, v sobotu a v neděli,

b) kachnu divokou, lysku černou, poláka chocholačku a poláka velkého pouze 2 dny v týdnu, a to ve středu a v sobotu.

§ 4

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

(2) Ustanovení § 1 písm. gg) a § 2 odst. 4 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

* * *

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.1) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb.

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb. a vyhlášky č. 190/2000 Sb.