Červenec v myslivosti 5

02.08.2010 14:34

 

Červenec v myslivosti 5

Datum: 2.8.2010
Zdroj: Hodonínský deník
Autor:
Rubrika: U NÁS DOMA

Myslivecký hospodář vede záznam o hospodaření v honitbě, evidenci o ulovené zvěři, o vydaných plombách a podává hlášení dle dispozic státní správy myslivosti. Myslivecký hospodář pokračuje ve spolupráci se zemědělci na vyhánění zvěře z polí před sečením pícnin, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám na zvěři. Uživatelé pozemků by měli informovat myslivce o plánované sklizni pícnin, aby mohli myslivci zajistit projítí porostů a vyhnání zvěře. Stále zůstává velmi účinnou metodou zabránění škod na zvěři vyhánění zvěře z porostů před sečením přímo myslivcem s pomocí lovecky upotřebitelného psa. Lovecky upotřebitelný pes navíc dokáže bez problémů nalézt i čerstvě nakladená mláďata, která pak myslivec dopraví zabalená v chomáči trávy do bezpečí. Tímto způsobem lze zachránit i snůšky na zemi hnízdících ptáků, které by jinak sklizňová technika zničila. Uživatel pozemku by měl těsně po vyhnání zvěře myslivci zahájit sklizeň, a to vždy od středu směrem k okrajům louky. Plašiče jsou sice povinnou výbavou sklízečů píce, avšak ve většině případů tato povinnost není ze strany zemědělců dodržována. ČERVENCOVÉ PRÁCE V LESE. V lesním semenářství je odhadována úroda semen jedle, borovice vejmutovky, limby, douglasky, jeřábu a olše. Ve školkách probíhá ošetřování protonů proti plevelům. Pro zlepšení půdy je možno využít směsky na zelené hnojení - nejlépe antinematodními odrůdami hořčice a ředkve. Sazenice modřínu je nutno ošetřovat proti sypavce. V pěstebních pracech pokračujeme v ošetřování a ochraně kultur ožínáním buřeně, nebo jejím chemickým ničením. Pro jarní výsadby je nejvhodnější doba provést likvidaci plevelů pomocí glyphosátu (Roundup). Podle plánu pokračujeme v prořezávkách a probírkách porostů. V ochraně lesa pokračujeme ve zpracování a asanaci dozrávajících lapáků a ve vyhledávání a zpracovávání stromů napadených kůrovci nastojato. Začínáme s kontrolou rojení mnišky, v borových porostech s kontrolou rojení bourovce borového, v dubinách s kontrolou bekyně velkohlavé, s kontrolou zámotku smrkových pilatek v půdě a s kontrolou vajíček obaleče dubového na větvičkách. V případě překročení prahu škodlivosti je nutno zasáhnout proti ploskohřbetce smrkové ve stádiu nejmladších housenic a začínáme popřípadě s chem. zásahem proti píďalce tmavoskvrnáči. Díky suchu je nutno zintenzivnit protipožární ochranu. Plynule je přibližována a odvážena dřevní hmota z předmýtních a nahodilých těžeb. Hmotu atraktivní pro kůrovce je nutno asanovat. V tomto období je nutno opravit cesty. Při slunečném počasí je nutno sklidit z luk otavu. Pokud chceme docílit ještě jedné seče, přihnojíme louku dusíkatým hnojivem nejlépe, dusičnanem amonným. (jš)