Článek V. Stiksy - Z činnosti MS Křiby Březnice - Bohuslavice u Zlína

02.05.2011 19:34

Z činnosti MS Křiby Březnice - Bohuslavice u Zlína

 

Přečetl jsem si se zájmem článek ve vašich novinách kde pan Medřík zcela jednoznačně dává myslivcům za vinu, že za zánik některých druhů zvěře v přírodě (křepelky, koroptve aj.) mohou jedině oni. Uvádí, že všechny tyto druhy vystříleli a tak dnes je ve volné přírodě už neuvidíme.

Pochopitelně, že s tímto názorem je možno polemizovat, nebere v úvahu totiž celou řadu faktorů, které úbytky drobné zvěře způsobily a které jsou v mnoha vědeckých publikacích zcela jasně prokázány. K úbytkům drobné zvěře ve volné přírodě došlo v 70 tých letech minulého století - vliv velkoplošného hospodaření zemědělských družstev a státních statků, stále dokonalejší a rychlejší mechanizace, účinnější chemizace, budování dálnic a stále se zvyšující počet dopravních prostředků - to byly hlavní příčiny. V posledních 20 letech pak přibyly další faktory - enormní nárust divokých prasat (lov v okrese Zlín v 80 tých letech činil okolo 300 ks, v roce 2010 se ulovilo v okrese 2040 ks divočáků), nárust stavů lišek a kun, celoročně rušená příroda motorkáři a čtyřkolkáři a rozšiřování zástavby do dalších lokalit obcí. Zvěř je rušena při hnízdění a kladení mláďat. Co se týká lovu tak většina mysliveckých sdružení drobnou zvěř neloví nebo loví jen v omezené míře pro potřebu tomboly, která je zase zdrojem financí pro nákup krmiva na přikrmování zvěře v době strádání.

V posledních dvaceti letech přibývá těch co myslivcům nepřejí, ubývá tolerantní generace a trend je spíše stále horší. Samozřejmě, že tomu občas nahrají i neukáznění myslivci, kteří svým chováním dají možnost senzacechtivým novinářům, aby psali jen o negativech (úrazy často i smrtelné, zastřelení psů a koček, alkoholové výstřelky).

Přístup nemyslivecké veřejnosti je možné změnit jen přímou zkušeností lidí s myslivci. Myslivci mají stále velkou společenskou úlohu, zvláště na vesnici. Svou celoroční činnost dělají dobrovolně, zadarmo, vytvářejí si dobré společenství a bez myslivců se na správné vesnici společenský život neobejde. Organizují setkání s dětmi v rámci měsíce myslivosti, chovatelské přehlídky, zábavy, svatohubertské mše, zúčastňují se akcí organizovaných obecními úřady (práce v obecním lese, úklid obcí, úklid ve volné přírodě a pod.).

Nyní bych chtěl konkretně seznámit občany s akcemi, které bude v roce 2011 pořádat myslivecké sdružení Křiby Březnice Bohuslavice. V měsíci květnu se zaměříme na úklid v přírodě, kterou si mnozí občané pletou se smetištěm. Provedli jsme úklid kolem cesty vedoucí od kravína v Březnici až k čerpací stanici v Bohuslavicích (dálnice) a odvezli jsme do sběrného dvora dvě plné vlečky odpadu. Mimo běžný odpad jako jsou plastové láhve a sklo jsme odvezli tři televizory, dvě téměř dokonale rozebrané karoserie aut, pryžové obaly z drátů, plechové obaly z nátěrových hmot, pneumatiky, pračky a pod. Tito občany škodí přírodě a životnímu prostředí mnohem více než si běžný občan myslí. Přitom v každé obci jsou sběrná místa, kde odpad je možno umístit nebo je možno jej zavést do sběrného dvora. Tam se ale musí platit a tak je lépe to vysypat do přírody. Rovněž v Bohuslavicích bude tento úklid proveden - je zde rovněž několik míst zasypaných odpadky.

V měsíci červnu zaměříme svou činnost na práci s dětmi. Máme dobrou spolupráci se základní školou v Bohuslavicích a na naše setkání se děti těší a věříme, že mimo zážitek z opékání buřtů si odnesou i nové vědomosti.

Na podzim máme v plánu uspořádat opět svatohubertskou mši, tentokrát v kostele v Březnici a to 31.10.2011. Mše bude troubená a po zkušenostech z loňska (bohuslavická kaple) jistě se opět setká s velkým zájmem veřejnosti.

Pokud budeme vidět zájem občanů uspořádáme i mysliveckou zábavu v Bohuslavicích - předpoklad je na listopad.

Závěrem bych chtěl poděkovat obecním úřadům za velmi dobrou spolupráci a přikládám několik fotografií z úklidové akce v Březnici.

 

Březnice, Bohuslavice 2.5.2011

Valdemar Stiksa, člen MS Křiby