Svatohubertská mše

Svatohubertská mše

2. troubená a zpívaná Svatohubertská mše v Březnici u Zlína - 16.10.2011

 

        Krásná slunečná neděle vytvořila nádhernou kulisu pro 2. Svatohubertskou troubenou a zpívanou mši svatou v Březnici u Zlína konanou dne 16.10.2011.  Již před rokem, kdy se konala premiérová 1. Svatohubertská mše v Bohuslavicích se myslivci z  MS Křiby dohodli, že budou v této tradici pokračovat a příští mši uspořádají v sousední obci Březnici.

        Ještě před začátkem mše se všichni přítomni myslivci MS Křiby poklonili na místním hřbitově památce zesnulých členů - myslivců a položili u ústředního kříže smuteční věnec. Příhovor přednesl předseda sdružení p. Miroslav Prachař.

        Dlouhá příprava mše vyvrcholila v 10 hodin, kdy se rozezněly fanfáry trubačů Véščanské Halali. Po zaznění prvních tónů vyšel k oltáři slavnostní průvod myslivců a sokolníků s jejich nádhernými dravci. Průvod uzavíral pan farář s ministranty. Před oltářem byl umístěn obraz svatého Huberta, patrona myslivců a dary - srnec, divoká kačena a divoký králík. Mši svatou celebroval p. Jaroslav Špargl a do ní zaznívaly zpěvy v podání mužského chrámového sboru Vnorovy. Legendu o sv. Hubertovi přednesl pan Martin Trčka a tato všechny posluchače viditelně zaujala. Pan farář ve své přímluvě hovořil velmi pěkně o přírodě a myslivcích jako lidech, kteří se k přírodě chovají s pokorou a láskou. Požehnal mysliveckému sdružení Křiby a poděkoval za přínos, který myslivci přírodě a zvěři zvlášť dávají.

        Po ukončení mše se trubači představili všem přítomným hostům, návštěvníkům a věřícím před kostelem krátkým vystoupením s ukázkami loveckých fanfár a signálů. Po této ukázce se sešli myslivci a jejich hosté v sále místní hospůdky k nedělnímu obědu a besedě, kde si předávali své zkušenosti a lovecké zážitky.

        Na závěr je třeba poděkovat všem myslivcům MS Křiby Bohuslavice - Březnice, kteří se na přípravě akce jakkoliv podíleli, panu faráři Šparglovi, trubačům Véščanské Halali, pěveckému sboru Vnorovy, sokolníkům ze střediska Uh. Hradiště a všem, kteří se přičinili o krásnou výzdobu kostela.

        Věříme, že tato tradice pořádání hubertských mší zůstane zachována a všichni přítomní se již těší na příští mši, která proběhne za rok opět v kapli v Bohuslavicích u Zlína.

MVDr Valdemar Stiksa

Fotogalerii 2. Svatohubertské mše naleznete ZDE.

 

Záznam celé mše na DVD bude k dispozici snad již koncem listopadu.

případné objednávky DVD Svatohubertská mše MS Křiby Březnice - Bohuslavice

na mskriby@seznam.cz

Po mnoha letech plánování jsme se v roce 2010 pustili do nelehkého úkolu začít v našem mysliveckém sdružení s tradicí Svatohubertských mší.

1. ročník Svatohubertské mše 2010 v Bohuslavicích se, zdá se povedl . Rádi bychom další ročník uspořádali v Březnici, další zase v Bohuslavicích a dále střídavě v Březnickém kostele svatého Bartoloměje a Bohuslavické kapli Navštívení Panny Marie.

Mši slouží P. Jaroslav Spargl, učinkují trubači Véščanské HALALI, mužský chrámový sbor Vnorovy, myslivci a sokolníci.

Svatohubertská mše bude sloužena za všechny zemřelé myslivce a zároveň by měla sloužit nejen k přátelskému setkávání, popovídání, k zamyšlení , ale i k zviditelnění a oprášení mnohých mysliveckých zvyků a tradic.

Obzvláště velký dík za přípravu této akce patří všem myslivcům MS Křiby, zejména Miroslavu Prachařovi a Martinu Trčkovi.

 

Svatý Hubert

Patron myslivců a střelců, řezníků, kožešníků, soustružníků, optiků, kovodělníků, slévačů, matematiků, výrobců matematických přístrojů; vzýván proti pokousání psem, uštknutí a strachu před vodou

Pocházel z Akvitánie. Byl šlechticem a lovcem. Oženil se a záhy ovdověl. Rozhodl se pak pro službu Bohu. Asi roku 705 se stal biskupem v Maastrichtu a po přeložení sídla prvním biskupem v Lutychu. Má zásluhu na pokřesťanštění obyvatel Arden, je nazýván jejich apoštolem. Jeho památka byla dříve slavena ve spojení s podzimními hony 3.11.

Narodil se kolem roku 655 v Akvitánii ve Francii. Podle legendy byl ze šlechtického rodu a stal se náruživým lovcem a milovníkem hýřivých zábav. Patřil prý ke dvoru Franckého krále Theodoricha III., ale srdce měl dobré a povahu ušlechtilou. Označován byl za lidumila a zastánce spravedlnosti. Kvůli opačné povaze majordoma Ebroina odešel od králova dvora do služeb vladaře Pipina Heristalského v Austrasii. Tam se oženil s Floribanou, která však při porodu syna Floriberta zemřela.
Legenda vypráví, že hledal útěchu v lovu a na Velký pátek se setkal s jelenem, kterému mezi parohy svítil kříž. Uslyšel prý otázku: "Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!" Pod vlivem tohoto zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj život službě Bohu.

V té době se z vyhnanství vrátil do Maastrichtu biskup Lambert a Hubert ho požádal o přípravu k duchovnímu stavu. Našel v něm učitele pro cestu k dokonalosti. Vysvěcen na kněze působil jako jeho pomocník. Asi roku 705 byl biskup Lambert v obci Lutychu zavražděn. Hubert se stal jeho nástupcem na biskupském stolci a v Lutychu, na místě mučednické smrti předchůdce, postavil katedrálu. Do Lutychu také přeložil biskupské sídlo a přispěl k tomu, že se z obce stalo rozrůstající se město.

S velkou horlivostí se pustil do evangelizace a pokřesťanšťování obyvatelstva v Ardenách. Jeho činnost měla nedocenitelný význam. V Barbantských končinách jeho diecéze se vyskytovala modloslužba, kterou vykořeňoval a byl připraven i na mučednickou smrt.

To, co připomínal věřícím a sobě, připomíná i nám: "Pokud žijeme, jsou nám dveře milosrdenství otevřeny. Ti, kdo si je nezvolí, budou muset projít branou zavržení. - Uvaž tedy čím jsi byl, co jsi a čím za krátko budeš! Svá provinění naprav pokáním a smiř se s Bohem!"

Z Furu, kde byl posvětit nový chrám, při cestě zpět do Lutychu onemocněl zimnicí, se všemi se rozloučil a záhy zemřel. Existuje také pověst o nehodě na loďce.

V roce 827 byly Hubertovy ostatky přeneseny do chrámu u kláštera v Andin v Ardenách, který byl po něm přejmenován.

MODLITBA KE SVATÉMU HUBERTOVI
patronu myslivosti


Všemohoucí, věčný, dobrotivý

milosrdný a spravedlivý Bože,
který jsi na lovu tak milostiplným a zázračným způsobem
svatého Huberta k víře obrátil,
Tebe prosím já i my všichni ctitelé
>tvého služebníka svatého Huberta,
věnuj nám milostivě skrze jeho svatou přímluvu
svoji Božskou přízeň
a dopřej nám množství zvěře v našich honitbách
a propůjč nám potřebné štěstí při lovu,
nás pak opatruj před všelikým nebezpečenstvím
před úrazy koňmo i na voze,
a naše psy pak ochraňuj před vzteklinou,
abychom Ti zde na zemi mohli vzdávat nezměrný dík
a na onom světě věčně Tebe se svatým Hubertem
chválili, ctili a velebili
skrze Ježíše Krista našeho Pána,
jenž s Tebou a Duchem svatým
žije a kraluje na věky věků.
Amen!