Honitby rychle, jednoduše a spolehlivě

28.06.2011 19:28

 

Honitby rychle, jednoduše a spolehlivě

Proč aktualizovat honitbu dle katastru nemovitostí?

Ze zákona č.449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyplývá povinnost svolávat valné hromady zpravidla jednou.  Před svoláním valné hromady je nutné si uvědomit, že v katastru nemovitostí dochází k průběžným změnám. Jedná se o změny vyplývající z pozemkových úprav a zároveň o přirozenou obměnu vlastnictví pozemků. Všechny tyto změny mají zásadní vliv na výpočet hlasů a tím i na celý průběh valné hromady. Procento změn v jednotlivých katastrech může být překvapující (viz. dále).

V čem spočívá nová koncepce aktualizace honitby?

Katastr nemovitostí prošel od roku 2002 podstatným vývojem. Byl zde zaveden nový informační systém, který (mimo jiné) obsahuje i digitální katastrální mapy. Tato skutečnost otevřela novou možnost zpracování honitby „takřka bez zásahu“ lidské ruky. Základem je zákres hranice honitby v počítači. Na základě tohoto zákresu mohou být vygenerovány popisné informace (listy vlastnictví) pouze pro parcely v honitbě. Uživatel software tak prakticky ihned dostává k dispozici „hotovou honitbu“.

Pro které katastry lze využít automatický výpočet parcel v honitbě?

Pozemkové úpravy, které byly zahájeny v roce 1991, byly do současnosti provedeny na 53 % území ČR. To znamená, že pro 53 % katastrů je k dispozici digitální mapa pozemků katastru nemovitostí.  Tuto mapu je možné využít pro automatický výpočet. V katastrech, které prošly pozemkovou úpravou, je tak tvorba honitby minimálně pracná. Stav digitalizace katastru lze ověřit na www.aginfo.cz . Zde je k dispozici i orientační výpočet cen dat katastru nemovitostí (za katastr, vybrané kultury apod.). Cena dat za honitby bude ale podstatně nižší, dík výběru parcel na základě zákresu honitby.

Co s katastry, pro které není k dispozici digitální mapa?

V katastrech, ve kterých neproběhla digitalizace, zůstávají platné pozemky tzv. zjednodušené evidence. Z „našeho“ pohledu se jedná o pozemky, „pro které není k dispozici digitální mapa“.

V těchto nedigitalizovaných katastrech přichází v úvahu dva možné postupy:

  1. Vycházet z parcel zařazených dříve do honitby.
  2. Provést dohledání parcel na mapě.

V případě, že budeme vycházet z parcel v minulosti zařazených do honitby, pak se problém zužuje na ověření existence parcely a aktualizaci vlastnictví. Program Honitby toto provádí automaticky a to buď na základě dat katastru nemovitostí, nebo využívá internetovou aplikaci „nahlížení do katastru“ ze které přebírá údaje.

Pro dohledávání parcel na mapě je program Honitby dovybaven modulem Mapy, který využívá internetové mapové podklady a umožňuje snadno identifikovat pozemky zjednodušené evidenci do honitby. K těmto pozemkům pak přiřazuje vlastnictví na základě internetové aplikace „nahlížení do katastru“ nebo na základě dat katastru nemovitostí.

Jak rozsáhlé změny z hlediska vlastnictví lze očekávat?

V současné době proběhly testy na dvou honitbách zpracovaných v roce 2002, data honiteb nebyla od té doby aktualizována.

V první honitbě o velikosti 510 ha (682 parcel ve 2 katastrech, na kterých neproběhla digitalizace) došlo ke změně vlastnictví u 202 parcel, tj. u 30% pozemků.

V druhé honitbě o velikosti 1840 ha (2661 pozemků v 15 katastrech) došlo k digitalizaci 10 katastrů. Po aktualizaci zůstalo platných 444 pozemků v pěti katastrech a z toho u 226 došlo ke změně vlastnictví. Zde se změny dotkly 83% pozemků v honitbě.

Podrobné údaje o těchto modelových příkladech naleznete na www.aginfo.cz .

Jaký bude ekonomický přínos použitím software Honitby AG info® ?

Při využití software Honitby  vznikají úspory oproti klasické technologi dvojím způsobem:

  1. Data katastru nemovitostí jsou poskytována selektivně. Tj. nekupují se data celého katastru, ale pouze data pro parcely dle zákresu honitby a nebo pro konkrétní čísla parcel. Cena dat se tím podstatně sníží. Objednávku dat lze provést přímo z programu.
  2. V programu je možné využít webovou aplikaci „nahlížení do katastru“ (přístup k datům zdarma) a přebírat údaje o vlastnictví přímo bez opisování do programu.
  3. Pracnost celé agendy je podstatně snížena.

Data katastru nemovitostí je vhodné zakoupit  pro digitalizované katastry, kdy je prováděn výpočet parcel v honitbě. V tomto případě, dle našich zkušeností, je jiný přístup neracionální (tj. vysoká pracnost a chybovost).

U modelového příkladu honitby o velikosti 1840 ha byla vyčíslena úspora minimálně 16 000 Kč díky použí uvedených postupů (podrobněji na www.aginfo.cz).

Ing. Pavel Palas, ředitel

AG info®

palas@aginfo.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript