Jak vytvořit návrh na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků

23.02.2015 16:26


Ing. Kamil Jakoubek '
Jak vytvořit návrh na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků

V následujícím článku je popis způsobu vytvoření Návrhu na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků, kterým musí projít všechna myslivecká sdružení, vzhledem k platnosti nového občanského zákoníku (např. nutná změna názvu, změna stanov atd.).
Samotný článek je doplněn o vzory dokumentů, které jsou pro tento návrh nutné vytvořit, a to včetně vzoru stanov mysliveckého sdružení.
Samotný popis jsem vytvářel za pochodu, v době, kdy jsem samotný návrh sám realizoval za sdružení, jehož jsem členem.
Popis je tedy reálný a při dodržení popisovaný kroků a vytvoření příslušných dokumentů, které vstupují do návrhu jako přílohy, si myslivecká sdružení velice snadno vyhotoví příslušný návrh za minimum času s co možná nejnižšími náklady.

Jak podat návrh na zápis změn zapsaných údajů spolku do veřejného rejstříku vedeného krajským soudem

 
Jak již všichni dobře víte, tak od 1. ledna 2014 začal platit Nový občanský zákoník č. 98/2012 Sb., který transformuje všechna občanská sdružení na spolky. Nově je správa veřejných rejstříků upravena v zákonu č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Zjednodušeně řešeno, všechny rejstříky (a tedy i spolkový rejstřík) jsou postaveny na modelu současného obchodního rejstříku a obdobně tedy probíhá i procedura návrhu na zápis do těchto rejstříků. To znamená, že s platností Nového občanského zákoníku č. 98/2012 Sb. došlo automaticky ke změně a způsobu vedení rejstříku občanských sdružení.
Do konce roku 2013 byla sdružení, tedy i myslivecká sdružení, vedená rejstříkem, který spadal pod Ministerstvo spravedlnosti ČR. Ovšem od 1. ledna 2014 byla v rámci transformace převedena všechna sdružení do nově vzniklého rejstříku spolků, který je veden příslušnými krajskými soudy.
Aktuálně platný výpis zapsaných údajů v rejstříku spolků si mohou jednotlivá sdružení, nově spolky, zkontrolovat na webových stránkách  www.justice.cz. Stačí do příslušného vyhledávacího okna zadat název spolku nebo jeho IČO a potvrdit jeho zobrazení.
 
Jelikož původní rejstřík vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR neobsahoval u drtivé většiny sdružení všechny potřebné údaje o sdružení, které vyžaduje nový občanský zákoník, musí jednotlivá sdružení tyto údaje doplnit. Zákonem stanovená lhůta pro zapsání chybějících údajů nebo opravu chybně uvedených údajů je dva roky od data platnosti nového občanského zákoníku (od 1.1.2014).
Samotné doplnění chybějících údajů se realizuje podáním tzv. Návrhu za změnu zapsaných údajů spolku do veřejného rejstříku.
Pokud jednotlivá sdružené chybějící nebo chybně uvedené údaje nedoplní do stanovené dvouleté lhůty, pak jako taková k 1. lednu 2016 automaticky zaniknou (dojde k jejich vymazání z rejstříku spolků).
 
Mezi povinné údaje, které musí být zapsané do rejstříku spolků, patří:
 •   * název spolku (pozn. název spolku musí obsahovat slova "spolek" nebo "zapsaný spolek", případně zkratku "z. s."),
 •   * IČO,
 •   * úplnou adresu sídla spolku,
 •   * účel spolku,
 •   * nejvyšší orgán spolku,
 •   * statutární orgán spolku (kolektivní nebo individuální),
 •   * člen/y statutárního orgánu spolku,
 •   * počet čelenů statutárního orgánu spolku,
 •   * způsob jednání spolku.
 
Mezi nepovinné údaje, které mohou být zapsané do rejstříku spolků, patří:
 •   * předmět vedlejší hospodářské činnosti,
 •   * živnostenská oprávnění,
 •   * popřípadě další údaje, které umožňuje příslušný návrh zapsat.
 
Většina mysliveckých sdružení nyní stojí před otázkou úpravy zapsaných údajů v rejstříku spolků tak, aby nezanikla.  Ze svých vlastních zkušeností vím, že podání Návrhu na změnu zapsaných údajů spolku do veřejného rejstříku je poměrně finančně, administrativně a především časově náročné.
A proto jsem se rozhodl, že se o nabyté zkušenosti a získané informace při realizaci podání Návrhu za myslivecké sdružení, jehož jsem členem, podělím s ostatními. Doufám, že níže popsaný návod pro podání příslušného návrhu Vám pomůže při jeho zhotovení a zároveň Vám ušetří spoustu starostí a především času.
 
V novém občanském zákoníku č. 98/2012 Sb. je spolek blíže specifikován v ustanoveních §214 až §302. Tuto část doporučuji pořádně prostudovat, neboť dává odpovědi na mnohé otázky spojené se založením spolku. Příslušný zákoník je dostupný mimo jiné i elektronické podobě na internetu (např. na: https://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/).
 
Stanovy spolku
První věc, kterou ke změně zapsaných údajů nebo založení spolku potřebujete, jsou Stanovy spolku, které je nutné upravit do podoby odpovídající Novému občanskému zákoníku. 
Podle nového občanského zákoníku musí stanovy obsahovat minimálně tyto údaje: název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku a nakonec určení statutárního orgánu.
Samotné znění stanov není kromě výše uvedeného nijak předepsáno, můžete si je tedy sepsat podle svých potřeb. Jinak budou vypadat u spolku sdružujícího několik členů a jinak u spolku, který sdružuje třeba stovky členů.
Pro potřeby nově vznikajících mysliveckých spolků jsem vytvořil vzor stanov, které naprosto vyhovují jejich potřebám, a obsahují všechny potřebné údaje, jak ve vztahu k novému občanskému zákoníku, tak k myslivosti jako takové. Vzor stanov je ke stažení v příloze.
 
Schvalovací členská schůze
Dalším krokem je schválení stanov na schvalovací členské schůze. O schválení stanov musí být vyhotoven Zápis, který bude doplněný o Listinu přítomných. Zápis doporučuji vyhotovit ve více provedeních pro případnou budoucí potřebu (např.: pro získání živnostenského oprávnění).
Pokud chcete ušetřit čas a peníze za ověření podpisů všech zakladatelů, doporučuji pověřit na schvalovací členské schůzi pouze jednoho ze zakladatelů/členů spolku k podání Návrhu na změnu zapsaných údajů spolku do veřejného rejstříku. V tomto případě bude na návrhu stačit pouze jeho ověřený podpis (viz nový občanský zákoník, § 226 odst. 2). Vzor návrhu zápisu členské schůze je ke stažení také v příloze.
 
Další nezbytné dokumenty potřebné pro Návrh změn zapsaných údajů spolku do veřejného rejstříku
Seznam všech potřebných dokumentů, která musíte jako žadatelé doložit, je dostupný na internetových stránkách Krajského soudu (https://or.justice.cz/ias/ui/download/prilohy_spolky.pdf).
 
Pro potřeby podání příslušného Návrhu za myslivecké spolky je mimo nových stanov a zápisu z členské schůze potřeba zajistit tyto dokumenty:
 1.   Samotný Návrh na zápis změn zapsaných údajů spolku do veřejného rejstříku. Konkrétně jde o dokument vytvořený v rámci webového inteligentního formuláře, který je přístupný na stránkách www.justice.cz. Způsob jeho vytvoření je dále popsán v textu tohoto článku.
 2. Písemný souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku. Pokud máte sídlo sdružení, nově spolku, v objektu vlastněného obcí, tak o tento souhlas požádejte obecní úřad, popřípadě jiné osoby, která je právoplatným vlastníkem sídla. Vlastnictví objektu lze ověřit na katastrálním úřadu (list katastru nemovitostí atd.) Písemný souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku musí být podepsán úředně ověřeným podpisem. Pozor, souhlas nesmí být starší jak 3 měsíce.
 3.    Čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu o způsobilosti být členem statutárního
    orgánu a podpisový vzor
  . Jde o dokument, ve kterém člen statutárního orgánu dává souhlas s tím, že bude do veřejného rejstříku spolku zapsán jako statutární orgán, včetně potřebných údajů. Doporučuji spojit jej s podpisovým vzorem člena statutárního orgánu pro případnou další potřebu při jednání s jinými úřady a institucemi. Čestné prohlášení musí být podepsané úředně ověřeným podpisem. Vzor návrh čestného prohlášení s podpisovým vzorem je ke stažení v příloze.
 4. Zápis ze zasedání nejvyššího orgánu spolku, který rozhodl o jmenování všech členů statutárního orgánu spolku. Jde o kopii zápisu členské schůze, na které byl volen statutární orgán => individuální (předseda) nebo kolektivní (výbor - všech jeho členů).
 5.    Úředně ověřené kopie dalších dokumentů, např.: výpisy o získaných živností pro potřeby vedlejší hospodářské činnosti (Hostinská činnost, Prodej lihovin, atd.).
 
Jak vytvořit Návrh na zápis změn zapsaných údajů spolku do veřejného rejstříku
Pokud máte všechny výše uvedené dokumenty vyhotoveny (včetně jejich ověření) a stanovy schváleny, můžete konečně přistoupit k sepsání a odeslání Návrhu na zápis změn zapsaných údajů spolku do veřejného rejstříku. Příslušný návrh se podává u příslušných rejstříkových soudů, pod které Vaše sdružení, nově spolek, spadá. Jejich seznam včetně kontaktních adres je dostupný na https://or.justice.cz/ias/ui/soudy).
Návrh se vytváří vyplněním tzv. "Inteligentního formuláře" (v elektronické formě), který najdete na adrese internetových stránek justice.cz, konkrétně na: https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Na zobrazené stránce vyberete možnost: "Inteligentní formulář" (viz obr. 1).
 
Po otevření Inteligentního formuláře pokračujte tím, že vyberete z nabídky: Typ podávaného návrhu: položka "Změna zapsaných údajů"; Druh podání: položka "Návrh"; Identifikační číslo existujícího subjektu: zde zadáte vaše IČO a pokračujte klepnutím na tlačítko "Vytvořit návrh" (viz obr. 2).
 
V dalším kroku postupně vyplňte všechny požadované položky formuláře, konkrétně jde o tzv. Předmětnou část a Závěrečnou část (viz modré rámečky na obr. 3 v příloze).
 
Kdykoliv můžete práci na formuláři přerušit a později se k rozpracovanému formuláři vrátit pomocí tzv. návratového kódu, který systém automaticky generuje (pozn. nezapomeňte si jej poznačit). Návratový kód je vyznačen v červeném rámečku na obrázku výše.
 
VYPLNĚNÍ PŘEDMĚTNÉ ČÁSTI
Stiskem tlačítka: "Vyplnit předmětnou část" zobrazíte stránku pro zadání návrhu na zápis subjektu nebo pro úpravy údajů subjektu. V této části vyplňte údaje návrhu na zápis subjektu nebo provedete všechny požadované změny a poté kliknete na tlačítko: "Uložit". Pro vyplnění předmětné části dbejte pokynů uvedených v elektronickém formuláři (viz obr. 4 a, b, c).
Budete postupně vyplňovat údaje o subjektu, který je předmětem návrhu (tedy o vašem spolku), konkrétně jde o: název spolku, sídlo spolku, hlavní a vedlejší činnost spolku, název nejvyššího orgánu spolku, statutární orgán spolku, počet členů statutárního orgánu spolku, poté údaje o všech členech statutárního orgánu spolku, dále způsob jednání za spolek a údaje o kontrolním orgánu spolku (pokud je zřízen). Všechny zapsané údaje budou později veřejně dostupné v rejstříku spolků. Formulář skutečně poměrně inteligentně pomáhá s vyplněním údajů, přesto věnujte vyplnění údajů patřičnou pozornost.
 
VYPLNĚNÍ ZÁVĚREČNÉ ČÁSTI
Stiskem tlačítka: "Vyplnit závěrečnou část" přejdete na stránku, ve které se vyplňují další nutné informace pro podání, které ovšem nejsou předmětem návrhu na zápis subjektu nebo jeho změn.
Pro vyplnění závěrečné části dbejte pokynů uvedených v elektronickém formuláři (viz obr. 5 a, b).
Budete postupně vyplňovat údaje o navrhovateli (pozn.: zpravidla je zde automaticky vyplněno původní sdružení - nastaveno systémem, tento údaj ponechte), dále vyplňte údaje o osobě oprávněné k podání příslušného návrhu (viz Schvalovací členská schůze), včetně typ zmocnění a na závěr seznam příloh (konkrétně název dokumentů a jejich počet). Do příloh zapište všechny nezbytné dokumenty potřebné pro podání návrhu (Potvrzení o síle spolku, stanovy, zápisy členské schůze atd.).
 
Po vyplnění Předmětné a Závěrečné části Vám doporučuji zkontrolovat zadané údaje pomocí tlačítka: "Náhled formuláře", díky kterému zobrazíte PDF soubor s podobou finálního návrhu. V případě, že by bylo potřeba návrh opravit, pak se stačí vrátit zpět do předchozích kroků. Pozn.: příslušné tlačítko je aktivní, pouze za předpokladu, že jsou vyplněny obě části formuláře.
Pokud je vše v pořádku, stiskněte pro vygenerování finálního návrhu tlačítko: "Generovat podání". Po vygenerování finálního formuláře budete mít možnost vybrat způsob odeslání, případně návrh vytisknout.
Návrh můžete podat buď plně elektronicky, nebo klasicky papírově, tedy poštou. K elektronickému podání potřebujete elektronický podpis nebo datovou schránku. Jelikož většina spolků nedisponuje datovou schránkou ani elektronickým podpisem, tak doporučuji podat návrh klasickou papírovou formou - zaslání poštou. Proto si vygenerovaný návrh v elektronickém formuláři vytiskněte (viz obr. 6).
 
Po vytištění návrhu si jej také uložte ve formátu PDF, pro případné další využití, nebo zpětnou kontrolu. Po dokončení těchto posledních dvou kroků můžete ukončit práci v inteligentním formuláři (viz obr. 7).
 
Vytištěný návrh musí podepsat úředně ověřenými podpisy všichni navrhovatelé, tedy min. 3 osoby, nebo jedna osoba pověřená na schvalovací členské schůzi. Jeden ověřený podpis stojí 30,- Kč, a lze jej vyhotovit na pobočce České pošty nebo na pobočkách Czech POINT.
Dále je nutné příslušný návrh na vyznačeném místě na úvodní straně opatřit kolkem požadované hodnoty (správní poplatek je v současné době 1000,- Kč, viz příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích). Kolek je možné koupit na pobočce České pošty (doporučuji), alternativně lze poplatek zaslat přímo na účet Krajského soudu.
 
Podání návrhu na krajský soud
Elektronicky vytvořený návrh (s úředně ověřeným podpisem a kolkem) a všechny další ověřené přílohy odešlete doporučeně na adresu příslušného rejstříkového soudu, pod který Váš spolek spadá, popřípadě podejte osobně na podatelně krajského soudu.
 
Zde je ještě jednou seznam všech potřebných listin:
 • Průvodní dopis
  není vyžadován, ale můžete jej doplnit, vzor dopisu je ke stažení na www.myslivost.cz
 • Návrh na zápis změn zapsaných údajů spolku do rejstříku spolků - el. formulář
  originál, včetně ověřených podpisů všech navrhovatelů, nebo jedné pověřené osob, kolku a příloh:
 • Nové Stanovy spolku
  bez ověření, volitelně může být opatřen datem vyhotovení a podpisem předsedy
 • Zápis ze schůze Spolku s rozhodnutím změny stanov a jmenováním členů statutárních orgánů spolku, včetně listiny přítomných
včetně všech náležitostí, které musí zápis splňovat: datum, čas a místo konání, podpisy ...
 • Čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu o způsobilosti být členem statutárního orgánu a podpisový vzor
za každého člena statutárního orgánu s úředně ověřeným podpisem
 • Souhlas s umístěním sídla Spolku s úředně ověřeným podpisem pronajímatele (vlastníka)
originál s úředně ověřeným podpisem
 • Zápis ze zasedání nejvyššího orgánu spolku, který rozhodl o jmenování všech členů spolku
kopie zápisu členské schůze, na které byl volen statutární orgán => individuální (předseda) nebo kolektivní (výbor - všech jeho členů)
 • Úředně ověřené kopie výpisů dalších dokumentů, např.: úředně ověřená kopie výpisu
    o získaných živností pro potřeby vedlejší hospodářské činnosti (Hostinská činnost, Prodej lihovin, atd.)

Do 30 dnů od podání návrhu, byste měli obdržet Usnesení s rozhodnutím rejstříkového soudu. V případě, že soud vystaví usnesením souhlas o zápis nových skutečností, budete mít 15 dní na odvolání, poté nové skutečnosti nabydou právní moci. 
V případě, že budou soudu nějaké informace chybět nebo budou v návrhu jiné nedostatky, soud Vás v usnesení požádá o jejich odstranění či doplnění a stanoví lhůtu, ve které musíte podmínky splnit. V takovém případě je usnesení opatřeno tzv. Fj číslem (ve tvaru: Fj xxxxxx/2014/KSBR), pod kterým vytvoříte Doplnění podaného návrhu - opět v inteligentním formuláři (viz obr. 8).
V tomto doplnění (stejný formulář jako původní) doplníte požadované chybějící údaje a spolu s chybějícími listinami opět zašlete nejlépe doporučeně na krajský soud, dle pokynů popsaných v obdrženém Usnesení. Příslušný doplňující návrh opět opatříte úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za spolek v otázce podání návrhu. Pozn.: na doplňujícím návrhu se již nevyžaduje kolek, poplatek ve výši 1000 Kč jste již zaplatili v prvním Návrhu na změnu zapsaných údajů ve veřejném rejstříku spolků.
 
Pokud budou všechny informace zaslané soudu v pořádku, soud vás v zaslaném opravném usnesení informuje o rozhodnutí o zápisu změn do rejstříku spolků, opět s 15denní odvolací lhůtou. Tento dokument obsahující mimo jiné aktuální výpis z rejstříku spolku si pečlivě uschovejte.
Přijaté usnesení je posledním krokem, který již jen potvrzuje fakt, že Vámi zadané údaje byly zapsané do veřejného rejstříku spolků. Od data uplynutí 15 denní odvolací lhůty, tak můžete využívat nový název spolku při komunikaci s ostatními subjekty. Úplně posledním krokem, který doporučuji provést, je výměna razítek, kde upravíte nově zapsané údaje.
 
Autor: Ing. Kamil Jakoubek
E-mail: 11ferda@seznam.cz
člen Mysliveckého spolku Dobronín