Ke změnám doby lovu

24.01.2014 14:40

Ke změnám doby lovu

9.1.2014

Ing. Jiří Pondělíček - MZe Ke změnám doby lovu

Dne 1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu.

 

Vážení držitelé a uživatelé honiteb. Dne 1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Tato novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 403/2013 Sb. a nově stanoví doby lovu u dvou druhů zvěře, konkrétně u prasete divokého a siky japonského.

Ministerstvo zemědělství k tomuto kroku přistoupilo z důvodů neustále násobně narůstajících početních stavů jmenovaných druhů spárkaté zvěře a s tím souvisejících značných škod a ekonomických ztrát na zemědělských kulturách a lesních porostech.

Dosud stanovená doba lovu pro prase divoké byla již v roce 2002 jednou prodloužena. Přesto v porovnání s právní úpravou Spolkové republiky Německo a Rakouska byla tato doba kratší. Ministerstvo zemědělství, po deseti letech a nadále se zhoršující situaci v zemědělské prvovýrobě, přistoupilo k prodloužení doby lovu dospělé černé zvěře o jeden měsíc. Nový model vychází ze zahraničních zkušeností a z diskuse se zainteresovanými subjekty.

Nově však je ve vyhlášce stanoveno omezení lovu „bachyně vodící selata“. Z důvodu ozřejmění tohoto omezení, které nebylo možné v legislativním procesu tvorby vyhlášky nově definovat, uvádíme následující: pod pojmem bachyně vodící selata se rozumí samičí zvěř prasete divokého, která vodí selata ještě nepřebarvená, tedy „markazíny“. Ostatní bachyně, které jsou v tlupě již přebarvených selat, lze lovit v období od 1. srpna do 31. ledna následujícího roku.

U siky japonského byla prodloužena doba lovu pouze u koloucha, a to o tři a půl měsíce, tedy do konce dubna.

Ministerstvo zemědělství si je vědomo skutečnosti, že reálné snížení početních stavů spárkaté zvěře záleží především na snížení počtu samic, jakožto nositelek přírůstku, a na konkrétních uživatelích honiteb, kteří odpovědně přistupují k lovu. Z tohoto důvodu apelujeme na uživatele, aby se zaměřili, přes jistá omezení, na zvýšení lovu právě samic.

       

 

VYHLÁŠKA č. 403/2013 Sb. ze dne 5. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., k provedení § 42 odst. 2:

 

Čl. I

Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., se mění takto:

 

1. V § 1 písmeno l) zní:

„l) prase divoké - kňour a bachyně, kromě bachyně vodící selata, od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a 2; sele a lončák od 1. ledna do 31. prosince,“.

 

2. V § 1 písmeno n) zní:

 

„n) sika japonský - jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 30. dubna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,“.

 

Čl. II Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.