Letos je Světový veterinární rok

27.06.2011 22:23

Od zahájení výuky veterinární medicíny uplynulo v letošním roce 250 let. Jak uvádí Zemědělec dne 20. června, u příležitosti tohoto výročí vyhlásily Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) se sídlem v Paříži, Federace veterinárních lékařů Evropy (FVE), Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG SANCO) a jiné významné veterinární instituce letošní rok Světovým veterinárním rokem.

Organizátoři této akce doporučují realizovat v tomto roce kongresy, odborné semináře, připomínat historická výročí významných vědců a jejich objevů, vydávání knih, televizních pořadů, společenských setkání a jiných akcí s cílem vyzdvihnout roli veterinárních lékařů v každodenním životě.

Na Veterinární a farmaceutické univerzitě (VFU) v Brně proběhlo dne 22. dubna v rámci oslav Světového veterinárního roku slavnostní zasedání Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity a setkání vedoucích pracovníků státního dozoru, profesních komor a zemědělských a potravinářských podniků.

Vývoj veterinární profese
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor VFU, připomněl historii a rozvoj veterinární profese. První zvěrolékařská škola vyššího typu vybavená vědeckými poznatky přírodních věd, medicíny a techniky vznikla před 250 lety v roce 1761 ve francouzském Lyonu. Na popud vrchního královského generála Henriho-LeonardaBaptista Bertina, který zodpovídal ve vládě Ludvíka XV. za zemědělskou politiku, a jeho přítele, ředitele jezdecké akademie a vynikajícího znalce koní v Lyonu Claudie Bourgelata, vydal Královský koncil dne 4. dubna 1761 dekret k založení zvěrolékařského vzdělávacího institutu L´ Exile Veterinaire de Lyon.
Z lyonské školy vycházela řada vynikajících absolventů, kteří se stali zakladateli zvěrolékařských škol v mnoha dalších evropských městech (Vídeň, Turín, Padova, Hannover). Tím se začala diferencovat zvěrolékařská profese biologicko-medicínsky vzdělaných veterinárních lékařů od řemeslných lidových léčitelů, rutinních pastevců, podkovářů, ranhojičů a často i šamanů, kteří používali středověké metody léčení. Bylo nutné zabránit hladomoru, šíření nákaz (mor skotu, slintavka a kulhavka a další) a zajistit kvalitní chov koní nejen ve vojenství, ale i v zemědělství a dopravě. Bylo to i v duchu tehdejší doby osvícenské filozofie a určitého oproštění od náboženství a mytických filozofií. Veterinární výuka se dále rozvíjela v několika směrech s cílem zajištění zdraví zvířat a lidí, včetně bezpečnosti potravin (Animals + Humans = One health).
Specifika veterinárního vzdělávání podpořila Evropská unie a v roce 1978 přijala speciální směrnici veterinární profese - odborné vzdělání budou poskytovat pouze ty univerzity, které si udrží vysokou úroveň vzdělání. Evaluace úrovně výuky na univerzitách probíhá v Evropě již od roku 1986.

Veterinární lékaři chrání zdraví zvířat i lidí
Ministr zemědělství Ivan Fuksa zahájil svou přednášku slovy, že lékař léčí člověka, veterinární lékař lidstvo. Českým veterinářům se ve spolupráci s chovateli daří likvidovat nebezpečné nákazy a chránit tak zdraví zvířat i lidí. Příkladem z roku 2007 je úspěšné zvládnutí výskytu vysoce patogenní ptačí chřipky v chovech drůbeže v Pardubickém kraji. Podobně ministr zmínil úspěšnou likvidaci další závažné nákazy, BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) u skotu.
Ministerstvo zemědělství podporuje veterinární medicínu různými dotacemi. V roce 2006 zahájilo spolu se Státní veterinární správou sedmiletý Národní ozdravovací program proti infekční rinotracheitidě skotu (IBR). Ministerstvo poskytuje chovatelům ročně asi 33 milionů korun na očkování skotu. "V průběhu ozdravovacího programu Státní veterinární správa zaznamenala vzestup podílu ozdravených hospodářství z 19 na 61 %. Je reálný předpoklad, že se podaří program úspěšně dokončit a zvýšit tak šance na obchodování s chovným skotem, vaječnými buňkami a embryi s chovatelsky vyspělými státy, které již ozdravily stáda skotu od nákazy úplně. Ministerstvo rozděluje další příspěvky ze státního rozpočtu na potlačení salmonely v chovech nosnic (34 milionů korun ročně), na vakcinaci proti katarální horečce ovcí (393 milionů korun v letech 2008-2011), na ozdravení včelstev od moru včelího plodu a varroózy (15 milionů korun ročně).

Plnění základních pilířů veterinární péče
Významné veterinární instituce vyhlásily Světový veterinární rok 2011, aby představily veterinární profesi ze všech aspektů její činnosti, uvedl ředitel Státní veterinární správy České republiky (SVS ČR) MVDr. Milan Malena. Veterinární lékaři prosazují veřejné zdraví (Vet for Health), zajišťují zdravé nezávadné potraviny (Vet for Food) a chrání životní prostředí (Vet for Planet). K výročí je naplánováno ve světě více než 150 akcí, které připomínají významnou roli veterinárního lékaře pro zdraví lidí a zvířat. Státní veterinární správa ČR připravuje významnou akci z pověření Úřadu pro nákazy zvířat (OIE) v rámci jejího zasedání v Praze koncem září. Koncem letošního roku vyjde k tomuto významnému jubileu kniha o historii Státní veterinární správy v ČR.
Státní veterinární správě ČR se již dlouhodobě daří plnit základní pilíře ve veterinární péči. Díky velice dobré nákazové situaci jsme byli Evropskou komisí uznáni jako země prostá brucelózy skotu, brucelózy ovcí a koz, enzootické leukózy skotu a Aujeszkyho choroby prasat. Díky úspěšnému ozdravovacímu programu na IBR získala ČR rovněž dodatečné garance i na tuto nákazu. Z pohledu OIE jsme uznáni jako země prostá vztekliny a aviární influenzy a od roku 2010 také SLAK, moru skotu a země s kontrolovaným rizikem BSE. Díky vakcinaci proti bluetongue nebyla v loňském roce zjištěna žádná ohniska této nákazy a chovatelé mohou obchodovat bez nákladů na vyšetření na toto onemocnění.
Orgány SVS ČR plní rozhodující úlohu v oblasti státního odborného dozoru zdravotní a hygienické nezávadnosti surovin a potravin živočišného původu. Kvalitní úroveň kontrol je potvrzována misemi Food and Veterinary Office. Inspekční návštěvy zhruba pětkrát ročně vyúsťují vesměs v pozitivní závěry.
Státní veterinární správa ČR dozoruje také export zboží veterinárního charakteru do třetích zemí. O tom svědčí řada nově vyjednaných veterinárních osvědčení pro vývoz, například do Srbska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Turecka, na Ukrajinu, ale i do Libanonu, Izraele a Jordánska.
Státní veterinární správa ČR ve spolupráci s ministerstvem zemědělství zajišťuje přijetí inspekcí zahraničních odborníků, kteří kontrolují systém fungování veterinárního dozoru v ČR, nákazovou situaci i konkrétní hospodářství a výrobní podniky. Na základě těchto inspekcí je umožněn vývoz z ČR do dané země. V posledním období se uskutečnily například inspekce odborníků z Ruské federace, Ukrajiny, Japonska a Filipín. Pro usnadnění vzájemného obchodu byla po roce 2004 podepsána memoranda o vzájemném porozumění, například s Bulharskem, Egyptem a Izraelem.