MYSLIVOST: K čemu je náměstek ministra?

01.05.2010 21:32

 

Datum: 1.5.2010
Zdroj: Neviditelný {hl_on}pes{hl_of}
Autor: Věra Petrová
Rubrika: společnost

V dubnovém čísle měsíčníku Lesnická práce˙prokázal náměstek ministra zemědělství Jiří Novák obdivuhodnou neznalost problematiky myslivosti, jednoho z odborů, který je mu podřízen, a velké potíže mu činila i logika. 1) Jestliže, jak tvrdí pan náměstek, ve 2. polovině roku 2008 přijala státní správa na "5,5 tisíce žádostí o přijetí mimořádných opatření ke snížení početních stavů zvěře a 100% těmto požadavkům vyhověla", protože "aktivity držitelů honiteb, tj. vlastníků honebních pozemků jsou takřka nulové", pak tu něco nehraje. Samotný počet žádostí, dojemně se shodující s počtem honiteb v ČR, svědčí nejen o snaze vlastníků honebních pozemků aktivně se účastnit provozu myslivosti na svých pozemcích, ale i o tom, že v praxi se mohou pouze dovolávat náhrad škod, které neodborná myslivost na jejich majetku napáchala. 2) Hlavním důvodem pro změnu zákona o myslivosti (mimo desítek vedlejších) není zmenšení minimální výměry honitby, jak se pan náměstek domnívá, ale: a) Vrácení původního znění § 22 zákona 449/01Sb., které bylo odsouhlaseno Parlamentem a podepsáno prezidentem. Novelou z roku 2002 byl paragraf pozměněn natolik, že se prakticky přestaly scházet valné hromady majitelů honebních pozemků v honitbě (Honební společenstva - HS) a pokud se scházejí, většina vlastníků ani neví, že se konají. Totéž platí i v případech, když si část vlastníků vynutí svolání valné hromady. b) Zrušení možnosti, aby předsedou Honebního společenstva mohl být i nečlen HS, tedy člověk nevlastnící ani metr čtvereční půdy v dané honitbě, stanovit povinnost volit na valné hromadě revizní komisi, zrušit možnost půjček a úvěrů pro HS a aby za závazky HS neručili svým majetkem všichni členi HS (tedy mimo předsedu HS, který v honitbě žádný majetek mít nemusí a tedy za nic neručí, i když má právo jménem HS jednat). Tento návod k vytunelování majetku členů HS připustil i Ústavní soud ve svém nálezu z prosince 2006 s tím, že člen HS se může bránit proti vytunelování vystoupením z HS. Pozemky však musí v honitbě ponechat, případně je prohlásit za nehonební, což je v praxi vyloučené (MZe, případně soud to neumožní). Jestliže je to laikovi nesrozumitelné, není se čemu divit, ono to opravdu postrádá logiku, ale pan náměstek by měl tyto podrobnosti znát a pokoušet se o nápravu. 3) Podle pana náměstka "přirozený areál spárkaté zvěře přesahuje navrhovaných 115 až 250 ha. Na takto malém území by se nemohlo hospodařit a pečovat o zvěř", jenže "v řadě zemí Spolkové republiky Německo je výměra honitby významně pod hranicí 500 hektarů, přitom počet kusů například srnčí nebo černé zvěře ulovených na hektar je zde vyšší". Jsou snad hektary a zvěř na Karlovarsku jiné, než v sousedním Sasku (minimální výměra 75 ha)? 4) Jako argument k tvrzení, že současný zákon o myslivosti včetně prováděcích vyhlášek dávají možnost "jak myslivecky hospodařit v souladu s požadavky lesního hospodářství a zemědělství", slouží panu náměstkovi dopisy "151 424 vlastníků honebních pozemků, vlastnících 646 045 ha a přes 1 029 subjektů (honebních společenstev a mysliveckých sdružení)". Jde patrně o akci zinscenovanou na přelomu loňského a letošního roku Českomoravskou mysliveckou jednotou, která předtištěné dopisy pro ministra zemědělství a premiéra rozeslala na své bývalé okresní výbory, nyní okresní myslivecké spolky (OMS). Na místě pana náměstka bych se pozastavila nad tím, jak malý počet dopisů přišel zpět; vždyť právě jeho odbor myslivosti pověřil přes ČMMJ tyto OMS lukrativními zakázkami jako jsou zkoušky myslivců, loveckých psů, střeleckých soutěží apod. a tím jim dal možnost mysliveckou činnost do značné míry ovlivňovat. Jenže - honiteb je na území Česka kolem 5,5 tisíc, honebních pozemků 6,6 miliónů hektarů a vlastníků honebních pozemků přes 3 milióny. Škody, které napáchá přemnožená spárkatá zvěř , dosahují v lesích 1,5 miliardy a na polích půl miliardy korun ročně!!! Tato fakta patrně panu náměstkovi unikají, ačkoliv mu je oficiálně sdělila Koordinační rada Národního lesnického programu II , v níž zasedají naši přední odborníci na hospodaření v lesích a se zvěří. A ti přišli k závěru, že je třeba 1) Přijat malou novelu zákona o myslivosti 2) Urychleně zpracovat a schválit novou koncepci myslivosti v ČR 3) Připravit velkou změnu mysliveckého zákona Komise byla ustavena ministerstvy životního prostředí a zemědělství a Národní lesnický program II měl být vodítkem pro hospodaření v lesích od roku 2007 do roku 2013. Pro obstrukce mysliveckého odboru MZe a ČMMJ ještě stále není dopracován a , jak je vidět, panu náměstkovi Novákovi je to lhostejné. Dvoumiliardové roční škody v lesích a na poli, vznikající našim občanům tak říkajíc pod jeho vedením, jej nezajímají. Takže - K čemu je náměstek ministra? Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR