Naléhavá výzva a žádost o spolupráci

06.10.2014 10:07


| Diskuzní fórum
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti se naléhavě obrací s žádostí o spolupráci na Polici České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ve věci masivního úbytku zvěře vlivem nelegálního lovu (pytláctví)
MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
Horní nám. 69, 746 26 Opava Odbor životního prostředí
 
Police České republiky
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
 
Naléhavá výzva a žádost o spolupráci
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti (dále jen „orgán státní správy myslivosti“) věcně příslušný podle § 57 odst. 4 a podle § 60 zákona o myslivosti a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se naléhavě obrací s žádostí o spolupráci na Polici České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, zejména pak na Územní odbor Opava ve věci
masivního úbytku zvěře vlivem nelegálního lovu (pytláctví) v některých honitbách v rámci území obce s rozšířenou působností Opava.
Orgán státní správy myslivosti v rámci kontaktu s uživateli honiteb a jejich mysliveckými hospodáři ve svém správním území zaznamenal velmi znepokojivé stížnosti na masivní úbytek zejména srnčí zvěře v lokalitě honiteb Hošťata, Benitky - Pustá Polom, Halovec, tj. v honitbách okolo obcí Mokré Lazce, Nové Sedlice, Opava – Komárov, Opava – Suché Lazce, Opava – Podvihov, Hlubočec, Pustá Polom, Budišovice.
V uvedených honitbách klesly v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku 2014 stavy srnčí zvěře i o více než 50 %, v řádech desítek kusů zvěře. V některých honitbách tak jsou stěží dosahovány minimální stavy zvěře a uživatelé uvedených honiteb tak byli nuceni v průběhu roku předčasně zastavit lov srnců a srny a srnčata nebudou v letošním roce vůbec lovit. Myslivecké sdružení Hošťata, Opava – Komárov již v uvedené věci podalo trestní oznámení na neznámého pachatele, další uživatelé honiteb uvedený krok zvažují.
Orgán státní správy myslivosti považuje popsaný stav za velmi závažný a skutečnost, že v honitbách dle jejich uživatelů dochází zejména v nočních hodinách k výskytu neidentifikovaných výstřelů z kulových zbraní, pohybu neznámých vozidel nasvěcujících světlomety automobilů pole a louky jako obzvlášť závažný.
Pytláctví, tedy nelegální lov zvěře, bylo i v minulosti považováno za velmi závažný a bezprecedentní společenský jev zejména s ohledem na to, že bylo a je pácháno převážně střelnými zbraněmi a rovněž s ohledem na flagrantní znevažování náročné a řádné celoroční péče uživatelů honiteb o zvěř. Výkon práva myslivosti byl proto odnepaměti vázán na splnění souboru poměrně přísných podmínek mysliveckého vzdělání, vlastnictví honebních pozemků nebo nájemního vztahu k honitbě, úředním vydáváním loveckých lístků, kontrolou ulovené zvěře,…
Orgán státní správy myslivosti vyzývá orgány policie, tedy Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, zejména pak Územní odbor Opava, aby urychleně přijala konkrétní kroky vedoucí k předcházení a eliminaci uvedeného a zavrženíhodného společenského jevu, kterým je pytláctví. Zejména vyzýváme k zapojení všech dostupných materiálních a personálních prostředků a využití všech kompetencí, kterou Policie České republiky má k ochraně celospolečenského zájmu, kterým je ochrana zvěře jako národního bohatství a myslivosti jako českého národního kulturního dědictví. Zejména vyzýváme k maximálnímu posílení hlídkové činnosti v extravilánech obcí, na příjezdových komunikacích do honiteb, do lesních celků, vyzýváme ke kontrole odstavených vozidel v honitbách, na lesních cestách, vozidel pohybujících se ve večerních, nočních a ranních hodinách v honitbách, zejména ke kontrole terénních vozidel, vozidel s přívěsnými vozíky, ke kontrole osob převážejících zvěř, majících u sebe zbraně apod.
Orgán státní správy myslivosti si je vědom své odpovědnosti za dozor nad výkonem práva myslivosti ve svém správním území a vnímá absenci účinných nástrojů v zákoně o myslivosti, které by mu umožňovaly v popsané věci zasáhnout a tak s ohledem na uvedené využívá této možnosti a obrací se na orgány policie, které v uvedené věci můžou jediné účinně zasáhnout.
Orgán státní správy myslivosti si je vědom obtížnosti až nemožnosti řešení trestných činů a přestupků pytláctví ex post, a proto se obrací na orgány policie s žádostí o přijetí konkrétních, plošných a účinných opatření, které by zamezily nežádoucímu jevu pytláctví v dlouhodobém horizontu na celém správním území obce s rozšířenou působností Opava, potažmo na území celého Moravskoslezského kraje.
 
S díky
Ing. Jindřich Hrbáč
referent oddělení ochrany přírody a krajiny
úseku lesního hospodářství a myslivosti
odbor životního prostředí