Obora Radějov

28.04.2010 12:46

 

Datum: 28.4.2010
Zdroj: ČT 2
Autor: Neuveden
Rubrika:

Autor Vracíme se k výměně státních pozemků v oboře Radějov, na území CHKO Bílé Karpaty. Více než 1000 ha bělokarpatského lesa chtějí vyměnit Lesy ČR se soukromou osobou za hospodářské lesy. Novým majitelem komplexu bělokarpatských porostů, o jejichž hodnotě stát rozhodl mj. i začleněním do seznamu EVL, se má stát ing. Novotný, který v radějovské oboře myslivecky hospodaří. Za to státu nabízí větší lesy na různých místech republiky. Proti tomu však protestují místní strarostové. Výměnu považují ze netransparentní a pro stát nevýhodnou. Také Správa CHKO je proti a poslanci intrepelovali premiéra. Navzdory tomu směnu pozemků Ministerstvo zemědělství v lednu odsouhlasilo. Transakci však těsně před zápisem do katastru nemovitostí zastavila žaloba. Podívejme teď na případ hlouběji. Ing. Michal Kačena, MBA, tiskový mluvčí Lesy ČR, s.p.: Lesy ČR dostávají ročně stovky žádostí o prodej lesů a desítky žádostí o směnu pozemků. V červenci dostali takovouto žádost od manželů Novotných, kteří chtěli směnit naše pozemky v oboře Radějov o rozloze zhruba 1 100 ha za jejich pozemky na jiných místech, které mají rozlohu zhruba 1 400 ha. Poprvé jde o to, že někdo žádá o směnu pozemků, které jsou v oboře a poprvé je to také takhle poměrně rozsáhlá plocha lesů. Autor Lesy ČR argumentují tzv. arondačním programem, který jim tuto směnu umožňuje. Avšak poskytnout jeho přesné znění nám opakovaně odmítly. Jde prý o interní dokument. Mgr. Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost státní správy, Otevřená společnost, o.p.s., Nedej se 2007: Pokud se odkazují na pojem interní dokument, tak je judikaturou již ujasněno, že taková věc musí vypadat trošku jinak a tento případ by se na to nevztahoval. Autor Celá transakce nemá s arondací lesů co do činění. Řekli LN bývalý specialista na hospodářské úpravy lesů. Pokud je Lesy zrealizují, vytvoří precedens pro skrytou privatizaci státních obor v celé republice. Ing. Zdeněk Valný, Ph.D., bývalý lesní správce s.p. Lesy ČR: Směna obory Radějov v žádném případě nenavazuje na arondační program Lesů ČR. Arondují se hlavně majetky do velikosti cca 50 ha, ale nikoliv majetky, které dosahují výměry přes 1 000 ha. Navíc arondace je záležitost přesně v opačném smyslu slova. Směna obory Radějov za roztříštěné pozemky rozseté po celé republice se jednoznačně jeví jako záležitost lobbistického formátu, která má za účel vyhovět určitým řekněme zvýhodňovaným osobám napojených na vlivné státní úředníky na Ministerstvu zemědělství. Autor Honitbu v radějovské oboře užívá ing. Novotný, bývalý majitel společnosti Hamé, která má honitbu v pronájmu. A podle bývalého oborníka tu loví i státní úředníci, kteří ze své pozice mohou ovlivnit důležitá rozhodnutí týkající se obory Radějov. Josef Hrbáček, bývalý myslivecký hospodář Hamé a.s., Nedej se 2007: Ti význační řekněme jako státních úředníků, tak to byl jako ing. Polas, bývalý ministr, ústřední ředitel Státní veterinární správy, doktor Malina Milan, ústřední ředitel Zemědělský potravinářský inspekce, ing. Jakub Šebesta. Autor Tento lovec právě teď vede Ministerstvo zemědělství, tedy úřad, který odsouhlasil ing. Novotnému žádost o směnu radějovských pozemků. Mgr. Vojtěch Kotecký, Hnutí DUHA: Ta radějovská kauza je v řadě věcí hodně divná. Ať už jsou to osobní přátelství mezi ministrem zemědělství a nájemcem obory, politici a vysocí úředníci, kteří do obory jezdí střílet, velice rychlý a pro majitele velice výhodný převod pozemků, ve kterém mu stát vyšel naprosto nestandardně vstříc. Je to věc, na kterou by se skutečně měly úřady odpovědné za kontrolu, politiky, velice dobře podívat, kdo dělal jaká rozhodnutí a jaké výhody zároveň majitel obory dostal. V zemích, kde se rázně postupuje proti korupci jsou i takovéto metody lobbingu naprosto nepřijatelné nejen tak, že je to považováno za věc, která nepřipadá v úvahu, ale třeba i v USA jsou takovéhle dárky naprosto výslovně zakázány a poslanci je nesmí v žádném případě přijímat. Mgr. Risto Ljasovský, starosta města Strážnice: Ta rychlost, s jakou tyto orgány v této věci postupovaly, nás docela zaskočila, i to, že ta výhodnost té transakce je tak obrovská, že prostě Lesy ČR v uvozovkách nemohly odolat. Atributy toho, že ta směna až tak výhodná není tady jsou a chceme je prověřit a o jaké pozemky jde, kde se nachází a jestli ta výhodnost je opravdu taková, jak se v médiích objevuje. Mgr. Stanislav Knitl, starosta obce Radějov: Údajně tam on směnil pozemky, kde vůbec jako Lesy ČR nemají pozemky a on tam odkoupil část pozemků, které nejde k ničemu jako přiřadit, jo. Jenomže to já nedokážu, protože já jenom jsem o tom slyšel, jo. Autor Detailní informace o celé transakci však Lesy ČR z různých důvodů odmítají sdělit. Mgr. Risto Ljasovský, starosta města Strážnice: V jedné odpovědi nás požádali o doplnění té původní žádosti, v druhé odpovědi nám potom napsali, že žádná taková směnná smlouva neexistuje lezy Lesy ČR a Hamé a.s., protože my jsme ten dotaz směřovali na směnnou smlouvu Hamé a Lesy ČR, takže teď jsme tu žádost znovu, potřetí, tedy znovu upravili. Je to taková klasická hra na kočka s myší a mezi tím se pilně pracuje na tom, aby ty pozemky byly zavkladovány. Autor Také my jsme požádali Lesy ČR o informace ke směně pozemků a zároveň o rozhovor k tématu. Lesy žádané údaje nejprve neposkytly s poukazem na formální nedostatky. Po jejich odstranění pak naši žádost o informace zamítli zcela. Přes opakované urgence nám neposkytly ani rozhovor. Mgr. Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost státní správy, Otevřená společnost, o.p.s.: Určitě bych nad takovouto komunikací doporučoval, aby média nevzdávala takovéto případy, aby za tou žádostí o informace šla a opravdu se snažila ty informace získat. Protože to stojí za to. Autor Zajímalo nás mj. jaké pozemky nabídnul ke směně ing. Novotný. Požadovaná informace neexistuje, sdělil státní podnik, neboť k nabytí vlastnického práva dosud nedošlo. A jakých hospodářských výsledků dosahuje místní lesní správa v radějovském revíru v porovnání s ostatními revíry, ptali jsem se. Takovou evidenci nevedeme, sdělují Lesy ČR. Ing. Zdeněk Valný, Ph.D., bývalý lesní správce s.p. Lesy ČR: Radějov je ucelený komplex státního lesa. Jedná se o velmi kvalitní porosty, jedná se o jeden z nejlepších, z hospodářsky nejlepších revírů tamní lesní správy a já osobně nevidím jediný logický a objektivní argument k tomu, aby byl tento celek směněn za účelově nakoupené pozemky pana Novotného. Autor Ing. Novotný natáčení z časových důvodů odmítl. Rovněž jakékoliv spekulace o korupčním jednání odmítá. Ing. Leoš Novotný: Nabídl jsem státu 1 410 ha mých lesů, hospodářských, tzn. kvalitnějších, než je les v oboře, který má 1 070 ha, tzn. nabídl jsem o 350 ha více a jak jsem v létě informoval veřejnost přes média, tak jsem to dodržel a v podstatě veškeré materiály, smlouvu, posudky 6 soudních znalců, jsem předal v mém pohledu jedinému zatím serioznímu deníku, což jsou Hospodářské noviny, aby udělal vědeckou odbornou studii a posoudil, nebo nechal si posoudit, zda tu skutečně je tam ta směna pro stát výhodná, popř. zda tam nedošlo k nějakému pochybění. Mgr. Stanislav Knitl, starosta obce Radějov: Ale toto se netýká vůbec třeba ing. Novotného, toto se týká vyloženě Lesů ČR, potažmo Ministerstva zemědělství. Tady je otázka to, kdo mu tyto postupy jako schválí nebo povolí, jo. To je rozhodující. Autor Rychlost, s jakou Lesy ČR a Ministerstvo zemědělství vyhověly kontroverzní žádosti ing. Novotného, je podle kritiků obdivuhodná. Ilustrovat to lze na žádosti drobného vlastníka pozemků uvnitř radějovské obory. Mgr. Jiří Vajčner, vlastník pozemku v oboře Radějov: Na naše pozemky je ztížený přístup, protože ta obora je uzamčená. Zadruhé zhuštěných chov zvěře, tak vám ten pozemek poškozuje. Já jsem se tu situaci snažil vyřešit také směnou těch pozemků ve stejné hodnotě s Lesy ČR, kteří mi nejdřív písemce přislíbili výměnu, začalo se na tom pracovat, ale asi po 3 letech najednou oznámili, že o směnu vůbec nemají zájem. Autor O nerovném přístupu Lesů ČR v případě radějovské obory jsme v minulosti informovali. Např. škody zvěří navzdory stížnostem Lesy ČR léta neřešily. Žádosti o vystoupení z honitby zamítaly a drobným vlastníkům pozemků uvnitř obory diktují svoje podmínky. Mgr. Jiří Vajčner, vlastník pozemku v oboře Radějov: Lesy ČR v roce 2004 sice nabídly dohodu o užívání těch mých pozemků, nicméně tu jsem odmítl, protože se mi zdála nevýhodná a soud mi dal za pravdu, že i bez toho, že by uzavřená dohoda s Lesy ČR byla za omezení vlastnického práva, tak že musí platit náhradu právě za toto omezení. To považuju za dobrou zprávu, protože vlastníci, kteří jsou v podobné situaci jako já nemusejí uzavírat žádnou dohodu s Lesy ČR a přesto jim musí být vyplácena náhrada za omezení vlastnického práva. Autor Ptal se vás někdo při zakládání té obory, zda s tím souhlasíte? Mgr. Jiří Vajčner, vlastník pozemku v oboře Radějov: Neptal se nikdo na nic. To je problém, protože to byla zákonná povinnost. Zaprvé tedy uzavřít dohodu se soukromými vlastníky, což se nestalo. Bez toho ta obora nemohla vzniknout a potom taky ona vznikla v CHKO, což je v rozporu se zákonem. I tehdy i dnes. RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv: Ta situace v té honitbě je zjevně v rozporu s tím, co chráníme, to co je nesmírně cenné. Víme, že území je jednak součástí CHKO Bílé Karpaty, jednak je přímo v části této obory stanovena přírodní rezervace. Zákony o ochraně přírody a krajiny a navazují zákony stanovují, že nesmí v těchto územích být realizován intenzivní chov zvěře, tzn. vůbec tam obora nesmí být. Autor Zmiňované směna pozemků v radějovské oboře tedy přichází v momentě, kdy další existence honitby je nejistá a poté, co její právní zakotvení zpochybnil veřejný ochránce práv. RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv: My jsem zjistili, že ta honitba jako taková měla být fakticky potvrzena v roce 2003 podle nového platného zákona o myslivosti. Tehdy měl vlastník honitby doložit, že tato honitba a tedy obora je v souladu s platným zákonem, s novým platným zákonem. Ten vlastník honitby sice úřadu dal jakýsi podklad, jakési prohlášení, ve kterém uváděl, že tato honitba je v souladu se zákonem, ale faktická situace byla jiná. Řada těch pozemků přešla do vlastnictví jiných osob a tedy pozemky měly být řádně přičleněny s tím, že účastníky těchto řízení měli být tu další vlastníci. Protože ale takové řízení neproběhlo, tak podle našeho názoru honitba v roce 2003 fakticky zanikla. Autor Směna pozemků v území CHKO a EVL je přirozeně riziková pro státní ochranu přírody. Je proto znepokojivé, že státní podnik Lesy ČR nevyhověl žádosti Správy CHKO, když chtěla do své působnosti převést právo hospodařit s lesními pozemky v oboře Radějov a zajistit tak jejich ochranu před dalším poškozování zvěří. Mgr. Jiří Němec, Správa CHKO Bílé Karpaty, Nedej se 2009: Jsme požádali o převod tady tohoto práva, protože agentura ochrany přírody a krajiny ČR je jedním ze subjektů, které mohou toto právo mít a vedlo nás k tomu několik důvodů, které všechny souvisí s ochranou přírody. Je tam celá řada problémů, které by se daly nejlépe vyřešit z pozice vlastníka a zajistit tak náležitou ochranu těm přírodním fenoménům, co tam jsou. Bohužel teda nám bylo odpovězeno, že to možné není. Autor Naopak manželům Novotným bylo odpovězeno kladně. Lesy ČR a Ministerstvo zemědělství tak svým postupem zvýhodnily zájem soukromé osoby před veřejným zájmem, kterým ochrana zvláště chráněné přírody bezesporu je. Mgr. Jiří Němec, Správa CHKO Bílé Karpaty, Nedej se 2009: Jenom upřesním,jedná se zejména o status evropsky významné lokality, který se týká všech těch lesních pozemků a závazkem státu ČR vůči Evropské komisi, potažmo EU je zajistit náležitou ochranu těchto lokalit a ta ochrana v současné době prostě není zajišťována. Autor Správa CHKO se následně pokusila získat pod svou správu alespoň pozemky, které leží pod tzv. územním systémem ekologické stability. V tomto případě je podle něj možné přistoupit k obligatornímu převodu pozemků. Mgr. Jiří Němec, Správa CHKO Bílé Karpaty: Tento pokus jsme učinili a oznámili jsme tuto skutečnost Lesům ČR, ale ony s tím nesouhlasily a naše důvody jaksi rozporovali a v této situaci je předepsaný postup takový, že tento rozpor rozhodne Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem zemědělství. Tady k tomuto obligatornímu převodu jsme přistoupili opravdu začátkem roku, bylo to ještě v lednu, tuším, že 7. nebo 8. ledna a každopádně to bylo ještě dříve, než byla uzavřena nebo podepsána smlouva mezi Lesy ČR a manželi Novotnými a vzhledem k tomu se domníváme, že ta smlouva je neplatná, že nebyl ještě vyřešen ten rozpor ohledně obligatorního převodu. Z toho důvodu jsme podali žalobu k určení platnosti té smlouvy. Autor Do vyřešení žaloby by se tedy s pozemky nemělo nic dít. Teď záleží na tom, jak se k celé věci postaví ministr zemědělství a ministr životního prostředí. Směna je netransparentní, ale Lesy ČR přesto mlčí. Ministr Šebesta využívá honitbu ing. Novotného a syn ing. Novotného pro pana ministra pro změnu na ministerstvu pracoval. Na jednu kauzu mnoho nevyřešených otazníků, proto ji budeme sledovat dál.