Petice na ochranu Křivoklátska - kolébky české myslivosti a lesnictví

04.10.2011 10:52

18.9.2011

Petice na ochranu Křivoklátska - kolébky české myslivosti a lesnictví

Vážení kolegové myslivci, dovoluji si Vás požádat, abyste se připojili k petici, která je uveřejněna na těchto webových stránkách.

 

Většina z nás vnímá ochranu přírody jako svoji prvořadou prioritu. Nicméně je nutné si připomenout, že stávající státní správa ochrany přírody vychází z principů, které jsou často ovlivněny jedinci a skupinami, které nejsou schopny akceptovat, že stav životního prostředí v lokalitách, kde je biodiverzita na nejvyšší úrovni, je výsledkem práce člověka, který jedná v souladu s jejími základními principy. Přírodu nechrání pro člověka, ale proti člověku.
Lesníci, zemědělci, rybáři a myslivci několik staletí utvářeli tvář naší krajiny. Je paradoxem, že tam kde byli v naplňování svých cílů nejúspěšnější, se má jimi vytvořená krajina stát kořistí nezodpovědných fanatiků, kteří pod pláštíkem ušlechtilých hesel chtějí aktivitu lidí, kteří se o ni zasloužili omezovat nebo dokonce vyloučit.
Apeluji na Vás, abyste se připojili k petici a zapojili do ní co nejvíce lidí, rodinných příslušníků a známých. Je nutné si uvědomit, že stejné pokusy o „ záchranu přírody“ se mohou do budoucna vyskytnout i ve Vašem okolí a solidarita ostatních může pomoci i Vám.
Smutným mementem výsledku práce „ochranářů“ je Šumava s tisíci hektary holin a uschlého, mrtvého lesa. Nedovolte prosím, aby se stejná politika bezzásahovosti, zmaru a destrukce prosazovala i na jiných místech.
Podepsanou petici zasílejte předsedovi petičního výboru na adresu:
Karel Breník,  Náměstí Sv. Čecha 83,  270 23  Křivoklát
Předem děkuji za Váš aktivní přístup.
Ing. Luděk Králíček
 
tajemník Myslivecké a Ekologické komise ČMMJ


Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko

My, níže podepsaní, nesouhlasíme se vznikem Národního parku Křivoklátsko a žádáme Vládu České republiky, aby uvedený návrh zamítla, a to z následujících důvodů:

1.      Není pravda, že zřízení Národního parku Křivoklátsko je nezbytným krokem pro zajištění ochrany uvedené oblasti. Ochrana přírodních hodnot Křivoklátska je dostatečně zajištěna stávajícími kategoriemi zvláště chráněných území, to znamená chráněná krajinná oblast (CHKO) spolu s dalšími kategoriemi maloplošných chráněných území (NPR, PR atd.).
2.      Není pravda, že Křivoklátsko je rozsáhlé území, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, což je podmínkou pro zařazení území do kategorie národní park dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Křivoklátské lesy jsou skvostem, který budovaly více než 200 let řady generací lesníků, tj. jedná se o území, které je dlouhodobě lidskou činností ovlivňované. Základní podmínka daná zákonem o ochraně přírody a krajiny tak není naplněna.
3.      Nesouhlasíme s tím, aby toto území bylo následně v převážné míře převedeno do bezzásahového režimu s tzv. přirozeným vývojem, což je v současnosti dominantní strategie národních parků prosazovaná různými občanskými sdruženími po vzoru strategie IUCN pro národní parky. Tato strategie by nutně vedla k postupnému omezování přístupnosti krajiny (vstup po značených cestách za úplatu, zákaz volného vstupu do lesa, postupné zarůstání vybudované cestní sítě a tím i zánik průhledů) a dostupnosti požitků z lesa (omezení sběru lesních plodů a hub) či omezení dostupnosti dříví pro místní obyvatele, což v konečném důsledku povede k záměně levného a ekologického paliva za paliva více zatěžující životní prostředí.
4.      Nesouhlasíme se zřízením další instituce – správy národního parku hrazené z našich daní, tj. s dalším zatížením státního rozpočtu v době, kdy jsou připravována další daňová zatížení občanů a snižování sociálních dávek. Považujeme za zbytečné vynakládat ročně stovky milionů korun z kapes daňových poplatníků na provoz nové a dle našeho názoru zbytečné instituce národního parku.
5.      Nesouhlasíme s přesunem kompetencí na správu národního parku a ministerstvo životního prostředí, požadujeme zachovat stávající možnosti rozhodování o regionu.
6.      Požadujeme, aby lesy poskytovaly dál místním lidem práci, obživu, dřevo do kamen, prostor k relaxaci.
7.      Požadujeme zachovat lesy zelené a otevřené pro všechny k lesu a přírodě šetrné aktivity. Chceme, aby je dál mohli plošně využívat rodiny s dětmi, houbaři, turisté, fotografové, cyklisté, myslivci a všichni milovníci volné přírody bez ohledu na to, jestli se jedná o místní obyvatele, chataře, chalupáře, nebo návštěvníky z jiných oblastí ČR.
8.      Požadujeme zachovat Berounku volnou pro rybáře a pro vodáky.
9.      Požadujeme zachovat křivoklátskou přírodu v duchu už vyhlášeného Lesnického parku Křivoklátsko jako „Území pro přírodu i pro lidi“.
Na základě výše uvedených argumentů žádáme, aby Vláda ČR zamítla návrh zákona o NP Křivoklátsko v plném rozsahu a zachovala ochranu území v současné kategorii CHKO.
V Křivoklátě dne 8. srpna 2011