V oboře Březka chovají zlaté daňky (agris.cz)

03.04.2015 09:52

    Strnady 24. března 2015
    Obora Březka, ležící cca 20 kilometrů jihozápadně od Prahy v malebné krajině středních Čech, má zajímavou a bohatou historii. Daňci zde mají své zázemí již po dvě století a jejich chov úspěšně pokračuje. Loni zde byla ulovena historicky nejsilnější trofej: 217,70 bodů CIC (systém hodnocení trofejí) a tento rekord by mohl být letos opět překonán.

"Kvalita trofejí ulovené zvěře se průběžně zvyšuje na základě našich chovatelských opatření, v nichž uvádíme do praxe výsledky mysliveckého výzkumu," říká František Havránek vedoucí Útvaru myslivosti Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., který oboru spravuje. Podle jeho informací smluvně zajištění poplatkoví lovci loni na Březce ulovili 11 trofejních daňků.

Hlavní chovanou zvěří v oboře je daněk skvrnitý (Dama dama L.). Normovaný stav dančí zvěře je 206 kusů.

Každoročně je ve III. věkové třídě (7 a více let) daňka skvrnitého dosahováno zlatých medailí. Této medaile dosahují daňci z obou skupin zastoupených v oboře. Jedná se o daňky silných a dlouhých lodyh ve skupině prvé, a o daňky s kratšími lodyhami, ale velice širokými lopatami zastoupené ve skupině druhé. Zdejší zvěř je charakterizována typickým tvarem parohu, tzv. Březeckým hákem.

V oboře Březka je veškeré zázemí umožňující kvalitní a zejména důstojné ulovení jak trofejové, tak i holé zvěře. Lovečtí hosté mohou být ubytováni přímo ve středu obory v klasické hájovně z doby Ringhofferů.

Obora má výměru 207 hektarů, z toho zhruba 177 ha tvoří les, zastoupený z poloviny listnatými a z poloviny jehličnatými stromy.

Nejstarší doklad, kterým lze prokázat chov daňků v Březce, pochází ze srpna 1822, kdy si kníže Rohan objednal daňky z Hluboké.

Území obory od doby předbělohorské do roku 1695 náleželo statku Lojovice a později statku Štiřín, na kterých se vystřídalo několik vlastníků. Z nich stojí za zmínku písař Království českého Kryštof Vratislav z Mitrovic, Viktorie Piccolomini, rozená Kolowratová a další.

Důležitými majiteli Štiřínského statku se stali od roku 1750 Salmové, kníže Rohan a od roku 1831 hrabě Nostic. V roce 1870 zakoupil oboru Březka továrník Ringhoffer, který byl vlastníkem až do jejího převzetí státem v roce 1948.

Od konce sedmdesátých let 18. století byl jako lovecký host zván do Březky též korunní princ Rudolf se svojí suitou, pražský místodržitel a jiné tehdejší význačné osobnosti.

Po roce 1948 převzal Březku Českoslovenký stát - Akademie zemědělských věd, která v té době řídila i Lesnický výzkumný ústav, jenž byl v roce 1959 po mnoha změnách transformován na Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.

V současné době je obora stále výzkumným objektem, v němž Útvar myslivosti řeší otázky spojené s ochranou lesa před škodami zvěří, harmonizací jednotlivých složek životního prostředí a rozvojem biodiverzity lesů. Útvar rovněž zpracovává projekty vzorových metodik úprav prostředí, úprav managementu populací zvěře nebo projekty řešící střety mezi zájmy člověka a zvěří v krajině.

Obora je ale otevřena i jiným než jen loveckým návštěvníkům. Oblíbily si ji například děti z okolních škol a školek, které se tu v rámci lesní pedagogiky učí formou her a soutěží znát les a zvěř. Konal se zde také dětský den při příležitosti Mezinárodního dne dětí. Oboru v minulosti navštívili i studenti univerzity třetího věku.

Další informace o oboře se dozvíte na: https://www.vulhm.cz/obora_brezka

Vysvětlivky:

CIC: Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře(francouzsky:Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier, odtud zkratka CIC) je mezinárodní, politicky nezávislá a nezisková organizace, která asistuje vládám a organizacím chránícípříroduv otázkách přírodních zdrojů a přírody jako takové. (Wikipedia)

Kontakt:

Vedoucí obory:

Ing. Miroslav Pícha

Obora Březka

Kostelec u Křížků 75, 251 68 Štiřín

tel: 602 282 690602 282 690, e-mail: obora_brezka@vulhm.cz

Vedoucí útvaru myslivosti:

Ing. František Havránek, CSc.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

tel: 605 264 633605 264 633, e-mail: fhavranek@centrum.cz