Obec Březnice - historie

    

    Nejstarší dochovaná zmínka o obci se nachází v Zemských deskách práva olomouckého z roku 1397. Zápis uvádí, že moravský markrabě Jošt Lucemburský prodal městečko a tvrz Zlín a s dalšími vesnicemi, mimi jiné i s Březnicí, Zdeňkovi ze Štemberka. Další osudy jsou shodné s historií zlínského panství. Za název osady byl převzat název potoka Březnice (voda takoucí březovým porostem).

    Roku 1670 žilo v Březnici 26 usedlých. V plovině 18. století platila obec majiteli panství 123 zlatých a 10 krejcarů ročního platu, 15 zlatých a 40 krejcarů z pasek.

Podle Tereziánského katastru měla obec na počátku druhé poloviny 18. století 44 chalup. Rolníci obhospodařovali 726 měřic orné půdy, zbytek tvořily zahrady a pastviny. Týdenní robota na panských polích byla následujcí: 9 sedláků se dvěma koňmi muselo na robotu 3 dny v týdnu, 3 čtvrtlátníci se dvěma voly, 1 den a 1 pěší. 3 chalupníci byli povinni robotovat 2 dny s jedním pěším.

    Matrika byla vedena od roku 1779 v obci, od roku 1964 ve Zlíně.

    Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím. Vceňovací operáty z roku 1844 uvádějí, že ze 180 rodin se 177 zabývá zamědělskou výrobou.

    Chudí obyvatelé chodili za prací do okolních panských dvorů, ale i do Brna, Bratislavy. Později pracovali ve sladovnách, pivovarech a cukrovarech po celé Moravě a také ve Vídni. V obci byl mlýn, z řemesel jsou zaznamenáni tkalci. V 19. století známečník, obuvníci, zedník, kovář, kožešník, punčochář a krejčí.

    Obyvatelé Březnice se zúčastnili Valašských povstání v letech 1620 - 1644. Jeden z nich - Adamec - byl po potlačení vzpoury odsouzen k trestu oběšením.

Centrem odboje se stala obec i během II. světové války. Do aktivního odporu proti fašistům se mimo členů odbojové skupiny zapojila i celá řada obyvatel vesnice.

Celkem se do odboje zapojilo 59 obyvatel obce, z nichž 38 bylo vězněno v nacistických věznicích a koncentracích a 19 bylo popraveno nebo umučeno. V roce 1955 byl na Kříbech vybudován památník odboje, který připomíná tragédii březnických občanů. Kostel sv. Bartoloměje s pozdně gotickým jádrem je chráněnou památkou. Je jedním z nejstarších na Moravě a první zmínky o něm jsou už v roce 1437. K roku 1437 se uvádí též farní beneficium a patronátní právo - to znamená, že již tehdy zde stál kostel a fara.

Osudy kostela byly značně proměnlivé. Roku 1570 přešel do rukou českých bratří, ale již roku 1619 byl kostelem luteránským. Znovu však přešel do správy katolické církve. V 19. století byl přestavěn.

Původní fara zanikla za třicetileté války, v roce 1779 zde byla zřízena expozitura, až v roce 1858 znovu zřízen farní úřad, který spadal do děkanství napajedelského.

Podle sčítání lidu z roku 1921 a 1930 byli občané Březnice převážně římskokatolického vyznání, jen nepatrný počet obyvatel se hlásil k československé církvi, několik občanů uvádělo, že jsou bez vyznání. 

Základní informace :

 

Kontaktní a identifikační údaje: Oficiální název: Březnice

Adresa: Březnice 485, 760 01 Zlín

Telefon: 577 991 165 obec Březnice

Fax: není

E-mail: ou@breznice-zlin.cz

IČ: 48471828

Číslo účtu: Komerční banka Zlín 27 224 661/0100              

Statistické údaje

 

Počet částí: 1

Katastrální výměra 962 ha

Počet obyvatel: 1213

Pošta: pobočka Březnice 760 01

Zdravotnické zařízení: ne

Policie: ne

Základní škola 1. - 4. ročník: ano

Mateřská škola: ano

Vodovod:  ano

Plynofikace:  ano

Kanalizace (ČOV):  ne

Sportovní areál + fotbalové hřiště: ano

 

    Obec rozvíjela bohatou spolkovou činnost. Působil zde Hospodářsko-četnářský spolek pro Březnici a okolí 1859-1939, katolický Spolek sv. Terezie 1902-1939, Sbor dobrovolných hasičů 1905-1951 (po různých organizačních změnách tento Sbor v současnosti znovu již několik let funguje, samotná činnost hasičů nebyla přerušena), Národní jednota 1911-1939 )znovu obnovená pravděpodobně v r. 1950), Domovina domkářů a malorolníků 1928-1942., Jednota proletářské tělovýchovy 1924-1939,

    Tělovýchovná jednota Sokol 1917-1948 (v nynější době opět obnovena),

    Sportovní kub Březnice 1936-1948. Krátce se rozvíjela činnost Místní družiny katolických zemědělců československých a dále také Tělovýchvné jednoty Orel, Spolku divadelních ochotníků, Sdružení politických vězňů a podzemních pracovníků,

    Spolku spořitelního a záloženského 1902-1952.

    Přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva byl schválen 18.3.1950, družstvo bylo ustanoveno dne 25.9.1950.

V současné době se toto družstvo transformovalo na Družstvo vlastníků.

V současné době Družstvo vlastníků už nefunguje a je v konkurzu.

V roce 2003 byla obnovena činnost Sportovního klubu Březnice, který nyní hraje III. třídu OFS Zlín.

V roce 2006 vzniklo žákovské družstvo místních hasičů, které se pravidelně zúčastňuje okresních soutěží.

Dále v obci působí místní skupina Českého červeného kříže a T.J. Sokol Březnice.

MS Křiby mnohokráte děkuje obci, panu starostovi a zastupitelům za podporu a přízeň. Děkujeme !